Par mums

Glūdas pamatskolas ir dibināta 2023. gadā un īsteno pamatskolas programmu Nr.11011111, Nr. V-6915.
Skolas ikdiena notiek Lielvircavas ielā 4, Lielvircavā.
Mācību procesā tiek īstenoti Humānās pedagoģijas elementi, Uz bērnu centrēta pieeja un mācības dabā.
Labiekārtota vide ir viens no svarīgākajiem elementiem bērna attīstībā un mācību procesā, tāpēc ikdienas dzīvē ļoti iesaistām jauniešus, kas veicina viņu pašapzināšanos, emocionālo labsajūtu un jēgpilnu attīstību.

Mērķis

 • Nodrošināt pilnvērtīgu un jēgpilnu laika pavadīšanu pēc skolas un skolas brīvlaikos.
 • Nodrošināt ikvienam bērnam iespēju iegūt izglītību sev piemērotā vidē, veidā un tempā.
  Radīt iespējas ģimenēm jēgpilnai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai.
 • Esot kopā ar bērniem palīdzēt ieraudzīt savu potenciālu, stiprās un vājās puses, palīdzot tās pielietot savu mērķu sasniegšanai.
 • Veicināt bērnos izpratni par dabu, savu vietu dabā un apziņu, par to ka daba ir galvenais pasaules izziņas avots.

Vīzija

Izauguši šajā vidē, bērni ir harmoniski, pašpārliecināti un droši – par sevi, pasauli un savu vietu tajā, apzinoties savus talantus un spējas, protot tos pielietot un izmantot, ar izpratni par procesiem dabā, savu vietu dabā un tās ietekmi uz viņu pašu.

Misija

Mēs zinām, kādus vēlamies redzēt bērnus tad, kad tie būs izauguši. Jau tagad veidojam VIDI, kas palīdz atvērt katra bērna potenciālu, apzināties savu unikalitāti un rast apziņu par savu vietu dzīvē, dabā un visumā.

Vērtības

 • Bērnam izziņa notiek caur dabu, esot tajā.
 • Sevis izzināšana caur savu emociju iepazīšanu un apzināšanos.
 • Brīvība – dabisks stāvoklis bērna ikdienā – domu, jūtu un zināšanu paušanā.
 • Robežas – nepieciešamība dabiskā kontaktā ar sevi un apkārtējiem.
 • Būšana dabā, kā vērtīgākais dzīves un zināšanu apguves instruments.
 • Vecināt bērnu pašapziņas celšanos, kas balstās uz savu spēju apzināšanos piedaloties, darot un pārvarot grūtības, uzticot ikdienas darbus skolā un skolas āra teritorijā, atbilstoši vecumam un iespējām.

Kopiena

Ik katra lieta, notikums, attīstība notiek pateicoties kopdarbam. Ar saviem apmeklētājiem, Brīvprātīgajiem, bērnu vecākiem, draugiem un radiem iniciējam kopienas attīstību mūsu skoliņā. Lai ikviens var piedzīvot mijiedarbību kā vērtību, brīvprātību kā ieguvumu sev un kopradi kā nākotnes galveno sastāvdaļu savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Kopveselums jeb holistiskā pieeja

Termins “holistic approach”, jeb holistiskā pieeja, radies no grieķu vārda “holos”, kas nozīmē “viss” vai “pilnīgs”. Holistiskā pieeja ir visaptveroša pieeja, kas apskata jautājumu no visām pusēm. Tā uzsver loģiskā, garīgā un fiziskā vienotību, un apgalvo, ka visas sistēmas (fizikālā, bioloģiskā, ķīmiskā, sociālā, ekonomiskā, garīgā, sajūtu un rīcības, arī ģeogrāfiskā) jāuztver kā vienots veselums, nevis kā atsevišķas kaut kā daļas. Holistiskā veselības pieeja nozīmē vienlīdz līdzsvarotas trīs cilvēciskās izpausmes –  prāts, ķermenis un gars (sajūtas, domas, intucija). Tāpēc tā ir ne tikai fiziskā ķermeņa labklājība (izskats un veselība), bet arī skaidra apziņa (loģika un prāts) un apzinātība (zemapziņa un sajūtas).

Mēs katrs esam unikāls un uztveram pasauli atšķirīgi caur redzi, dzirdi un caur jūtām. Pat tad, ja esam vienādos apstākļos auguši (vienas ģimenes bērni), daram vienādas aktivitātes, mēs atšķiramies. Mēs katrs esam emocionālas būtnes, mēs ļoti atšķirīgi izjūtam prieku, bēdas, skumjas, laimi un bailes. Tā pat arī mūsu reakcijām uz apkārtējo pasauli – kadam mūzika ir par skaļu vai pat nepatīkama, kad otram tajā pašā laikā tā ļoti patīk. Ņemot vērā katra bērna individualitāti, mēs savu ikdienu balstām holistiskajā pieejā radot šo kopveseluma telpu.

Rekvizīti

SIA Sajūtu Māja

Reģistrācijas Nr. 43603089055

Glūdas skola, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040